Gümrük Kanununda Yapılan Değişikliğin Davalara Tesiri

Ticaret Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, “Gümrük Kanununda Yapılan Değişikliğin Davalara Tesiri” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, İthalat Genel Müdürlüğünün 20 Mayıs 2022 tarihli yazısına atıfla; 28.07.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7333 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 13 üncü maddesi ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun 211 inci maddesinde yapılan değişiklik sonrası gözetim uygulamalarına ilişkin geri verme talepli idari davalarda, bazı mahkemelerce söz konusu kanun değişikliğine rağmen ret kararı verilmediği bilgisi edinildiği belirtilerek,

İdari davaların takibini gerçekleştiren Bakanlık hukuk birimlerinin durum hakkında bilgilendirilmesinin hassasiyet taşıdığı; gözetim uygulamaları çerçevesinde açılan geri verme talepli idari davalara ilişkin yapılan savunmalarda, gözetim uygulamasının 31.12.2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı eki İthalat Rejimi Kararının 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen ticaret politikası önlemleri arasında yer aldığının ve gözetim uygulamasına tabi eşyanın gümrük kıymetinin yükümlüsünün kendi beyanı ile artırılması halinde tahakkuk eden veya ödenen vergilerin geri verilmesinin veya kaldırılmasının kanunen mümkün olmadığının davanın hangi aşamada ya da yargı mercii önünde olduğu fark etmeksizin vurgulanmasının elzem olduğunun değerlendirildiği ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 211 inci maddesinde yapılan değişikliğin gerekirse ilave bir dilekçe verilerek yargı mercilerine bildirilmesinde yarar bulunduğunun düşünüldüğü ifade edildi.

Ayrıca söz konusu yazıda; konunun takip edilebilmesini teminen, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 211 inci maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe giriş tarihi olan 28.07.2021 tarihinden sonra tescili gerçekleştirilen gümrük beyannamelerine istinaden açılan gözetim uygulamaları dayanaklı geri verme talepli idari davalara ilişkin,

- Derdest olan tüm davaların, hangi mahkemelerce görüldükleri ve dosya esas sayıları,

- İlk derece mahkemelerince verilen kararların Bakanlığımız lehine mi aleyhine mi olduğu, aleyhe olan davaların hangi yer mahkemelerince ve hangi karar sayıları ile verildiği,

- Yargı mercilerinin Gümrük Kanununun 211 inci maddesinde yapılan değişikliğe yaklaşımının anlaşılmasını teminen, ilk derece mahkemelerince verilen kararların kesinleşip kesinleşmediği ve verilen kararlardan kanun yollarına müracaat edilerek kesinleşenlerin durumu,

- İlk derece mahkemelerince verilen "davanın reddi" kararları özelinde, davaların "usulden" mi yoksa 4458 sayılı Gümrük Kanununun değişiklik yapılan 211 inci maddesi gerekçe gösterilerek mi reddedildiği,

hususlarını da içeren bir listeye ihtiyaç duyulduğu,

Yukarıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde yeni açılacak davalar ile derdest davalardaki gelişmelerin de söz konusu yazıları tarihinden itibaren ikişer aylık periyotlar halinde Genel Müdürlüklerine bildirilmesi istenildiği hususları iletildi.

Bu çerçevede;

- Gözetim uygulamaları çerçevesinde açılan geri verme talepli idari davalara ilişkin yapılan savunmalarda, gözetim uygulamasının 31.12.2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki İthalat Rejimi Kararının 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen ticaret politikası önlemleri arasında yer aldığının ve gözetim uygulamasına tabi eşyanın gümrük kıymetinin yükümlüsünün kendi beyanı ile artırılması halinde tahakkuk eden veya ödenen vergilerin geri verilmesinin veya kaldırılmasının kanunen mümkün olmadığının ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 211 inci maddesinde yapılan değişikliğin vurgulanması, gerekirse ek beyanda bulunulması,

- Söz konusu davalara ilişkin olarak yukarıda yer verilen bilgilerin iletilen excel tablosuna işlenmek suretiyle, ilki 13 Haziran 2022 günü mesai bitimine kadar olmak üzere, ikişer aylık periyotlar halinde İthalat Genel Müdürlüğüne gönderilmesini, ayrıca gönderilecek yazının bir örneğinin bilgi kabilinden Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmesi gerektiği bildirildi.

İlgili yazı için tıklayınız.

İlgili tablo için tıklayınız.