Gümrük Müşaviri ve Yardımcılarından Adli Sicil Kaydı Talep Ediliyor

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, “4458 Sayılı Gümrük Kanunu 227-228 ve 2013/37 S. Genelge Uyarınca Adli Sicil Kayıtları Hakkında” bir yazı yayımladı.

Yazıda, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 227 ve 228 nci maddelerine göre gümrük müşaviri ve gümrük müşavir yardımcısı olabilecek kişilerin "Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis ya da kaçakçılık, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira gibi yüz kızartıcı suçlar ile resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamı suçlar ile örgütlü suçlardan hüküm giymemiş olması'' gerektiği belirtildi.

Bu itibarla, ilgili kanun maddeleri ve 2013/37 sayılı Genelgeye istinaden bölge müdürlüklerine kayıtlı gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcılarından e-devletten temin edecekleri güncel tarihli adli sicil belgelerinin talep edilmesi ve söz konusu belgelerin sistem üzerinden doğrulamalarının yapılması ile yapılan inceleme neticesinde Gümrük Kanununun 227/1-d maddesinde belirtilen suçlardan hüküm giydiği tespit edilen kişilerin gümrük idarelerinde iş takiplerinin önlenerek durumun 31 Ağustos 2022 tarihine kadar Ticaret Bakanlığına intikal ettirilmesi gerektiği vurgulandı.
Ayrıca ilgili Kanun maddesi uyarınca gümrük müşavirlerine ilişkin olarak Bilge sisteminde yapılacak olan yetki onay taleplerinde de güncel adli sicil kayıtlarına bu çerçevede bakılması gerektiği bildirildi.

İlgili yazı için tıklayınız.