İhracata Yönelik Devlet Desteği Başvurularında Damga Vergisi

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri, “Damga Vergisi Hakkında” bir yazı yayımladı.

Yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün talimatına atıfla; 637 sayılı Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 37.maddesinin ikinci fıkrasında; “Bakanlık, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) ihracata yönelik Devlet Destekleri kapsamında yapılan ödemelere ilişkin iş ve işlemleri, Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracatçı Birlikleri, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile görevlendireceği ilgili diğer kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla da gerçekleştirebilir denilmektedir.

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ihracata yönelik devlet destekleri kapsamında yapılan destek ödemelerinin Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracatçı Birlikleri, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile Bakanlıkça görevlendirilen ilgili diğer kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla yapılması halinde, ilgili mevzuatında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde destekten yararlanmak isteyen başvuru sahipleri bu kuruluşlara başvurur. Başvuruya istinaden bu kuruluşlarca ilgili mevzuatında belirtilen usul ve esaslar kapsamında inceleme yapılır ve destek ödemeleri tutarları tespit edilir. Destek ödemelerine ilişkin tahakkuk listeleri bu kuruluşlarca Bakanlığa sunularak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan başvuru sahiplerinin hesabına aktarılması gereken tutarlar bildirilir. Bakanlık münhasıran bu tahakkuk listelerine istinaden Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan gerekli ödemelerin yapılmasını bu maddeye istinaden belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sağlar.

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ihracata yönelik devlet destekleri kapsamında verilen krediler ile yapılan fazla veya yersiz ödemeler amme alacağı sayılır ve Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracatçı Birlikleri, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile Bakanlıkça görevlendirilen ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihracata yönelik devlet destekleri kapsamında yapılan ödemelere ilişkin olarak ortaya çıkmış veya çıkacak hukuki ihtilaflar sonucunda mahkemelerce hak sahiplerine ödenmesine karar verilen devlet destekleri kapsamındaki ödemeler de Bakanlıkça Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan yapılır.” hükmünün yer aldığı, mezkur esasların, 10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkilerini düzenleyen 444.maddesinde de korunduğu belirtildi.

Söz konusu yazıda ayrıca, Damga Vergisi Kanunu'nun 1. maddesinde, Kanun'a ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğunun düzenlendiği ve (1) sayılı tabloda belli parayı ihtiva eden kağıtlar için uygulanacak oranların belirlendiği, İhracata Yönelik Devlet Yardımları kapsamında DFİF'ten yapılan destek ödemelerine ilişkin olarak incelemeci kuruluşlara ibraz edilen sözleşmelerin/belgelerin damga vergisi sorgulamalarının yapılması gerektiği belirtilerek, maruz mevzuat kapsamında İhracata Yönelik Devlet Yardımları çerçevesinde yapılan incelemelerde Damga Vergisi Kanunu'nun anılan hükümlerine riayet edilerek tekemmül ettirilmesini teminen gerekli çalışmaların taraflarınca gerçekleştirileceği ifade edildi.

Öte yandan; Damga Vergisi Kanunu'na ekli (2) sayılı tablo damga vergisinden istisna edilen kâğıtları düzenlemektedir. Anılan tablonun “IV - Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” kısmının 48'inci fıkrasında “(Ek: 15/7/2016-6728/29 md.) Ürünlerin yurt dışında tanıtım ve pazarlamasını sağlamak amacıyla, miktarı ticari teamüllere uygun örnek ürünler, tanıtım malzemeleri veya promosyon amaçlı ürünlerin bedelsiz ihracatına ilişkin düzenlenen kâğıtlar ile yurt dışındaki fuarlara katılım amacıyla düzenlenen kâğıtlar.”ın damga vergisinden müstesna tutulduğu belirtildi.

Bu çerçevede, OAİB Genel Sekreterliğine iletilecek destek başvurularında sözleşme ibrazı aranan destekler için yer alan damga vergisine tabi yazılı kağıtların ilgili kanun çerçevesinde vergilerinin ödendiğinin tespitine yönelik tüm belgelerin (damga vergisi beyannamesi, tahsilat makbuzu ve tahakkuk fişi) başvuru/eksiklik tamamlama süresi içerisinde ibraz edilmesi gerektiği bildirildi.

İlgili yazı için tıklayınız.