Kaybolması Nedeniyle Yeniden Düzenlenen Antrepo İzin Belgelerinden Harç Alınmayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü muhatap, “Gümrük Kanunu Hükümlerine Göre Verilecek Ruhsatname Harçları” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, Gümrükler Genel Müdürlüğünün 29 Ocak 2021 tarihli yazısına atıfla; antrepo (gümrüksüz satış mağazası) açma ve işletme izni verilen firmalara verilen, gümrük müdürlüklerince düzenlenen ve harca tabi olan ''Antrepo Açma ve İşletme İzin Belgeleri"nin zayii olması nedeniyle yeniden tanzim edilmesi durumunda, yeniden harç tahsil edilip edilmeyeceği hususunda tereddüt hasıl olduğu belirtilerek konu hakkında Gelir İdaresi Başkanlığından görüş talep edildiği iletildi.

Yazıda devamla, 492 sayılı Harçlar Kanununun 108 inci maddesinde, imtiyazname, ruhsatname ve diplomalardan bu Kanuna bağlı (8) sayılı tarifede yazılı olanların harca tabi olduğu; 109 uncu maddesinde, imtiyazname, ruhsatname ve diploma harçlarını kendilerine bu belgeler verilen kişilerin ödemekle mükellef olduğu; 110 uncu maddesinde, imtiyazname, ruhsatname ve diploma harçlarının, (8) sayılı tarifede yazılı belgelerden, belgenin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınacağı; 111 inci maddesinin birinci fıkrasında, bu Kanunda ve bağlı tarifelerde aksine hüküm bulunmayan hallerde, harca tabi tutulmuş olan belgelerin, yenilenmelerinde veya devir suretiyle başkalarına intikallerinde ve herhangi bir sebeple iptal edildikten sonra yenilenmelerinden tekrar tam harç alınacağı, 114 üncü maddesinde de kaybedilmeleri sebebiyle yeniden alınacak belgelerin, kaybolan asıllarının süresi kadar muteber olacağı hükümlerinin yer aldığı belirtildi.

Buna göre, antrepo açma ve işletme izni verilen firmalara verilen ''Antrepo Açma ve İşletme İzin Belgeleri"nin içeriğinde yer alan bilgilerde değişiklik olması nedeniyle yenilenmelerinde, devir suretiyle başkalarına intikallerinde veya herhangi bir nedenle iptal edildikten sonra yeniden düzenlenmelerinde tekrar tam harç aranılması, söz konusu belgelerin kaybolması sebebiyle içeriğinde değişiklik yapılmadan yeniden düzenlenmelerinde ise tekrar harç aranılmaması gerektiği bildirildi.

İlgili yazı için tıklayınız.