Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapıldı

30 Mayıs 2022 Tarihli ve 31851 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan tebliğ değişikliği ile “Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)' nde Değişiklik yapıldı.

Buna göre;

Mülga olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı isminin; meri Ticaret Bakanlığı olarak değiştirildiği,

Mülga olan Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ibarelerinin, meri Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü olarak değiştirildiği,

Tebliğin yürütme yetkisinin Bakanlık adına Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünden Gümrükler Genel Müdürlüğüne geçtiği,

Tebliğin tanımlar başlığını oluşturan 3.maddesinde değişikliğe gidildiği, bazı tanımların eklendiği; bazılarının çıkarıldığı bazılarının ise tariflerinin yeniden yapıldığı (Grup İhracatçısı, Grup İmalatçısı, Grup İthalatçısı gibi),

İşçi sayısının tevsikine ilişkin olarak OK1 tespiti için tespit sözleşmesi yapıldığı tarihten geriye dönük en geç bir ay içerisinde alınan yazı aslı ibaresinin;

OK1 tespit sözleşmesinin yapıldığı tarih itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı uyarınca yasal verilme süresi geçmiş aylık prim ve hizmet belgelerinin esas alınacağı yazı aslı olarak değiştirildiği;

Gümrük mevzuatındaki 1 aylık sürenin kaldırılarak; SGK mevzuatındaki hükümler esas alındığı,

Elektronik statü belgesi yönetim sisteminin tanımlardan ve tebliğ metninden çıkarıldığı, ileriye matuf olmak üzere bu meyanda düzenleme yapma yetkisinin gümrükler genel müdürlüğünün uhdesine bırakıldığı,

42/A maddesindeki kolaylıktan yararlanma şartlarından biri olan geriye dönük 1 ay içerisinde en az yüz işçi istihdam edilme şartı; yapılan değişiklikle, izin için başvuru yapıldığı tarihten geriye dönük bir yıl içinde ortalama en az yüz işçi olarak değiştirildiği,

İşçi sayısının tevsikine ilişkin olarak, yapılan başvuru 42/A talebini de içeriyorsa geriye doğru yapılacak hesaplamalarda YGM ile yapılan sözleşme tarihinin; başvuru sadece 42/A ile ilgili ise bu defa da geriye doğru yapılacak hesaplamalarda bölge müdürlüğüne yapılan başvurunun esas alınacağına dair düzenleme yapılarak mevcut durumdaki kafa karışıklığının bertaraf edildiği,

Mavi hatta işlem görmüş gümrük beyannamesi kapsamı eşyaya ilişkin olarak tahakkuk eden ihracat vergilerinin, onaylanmış kişi statü belgesine sahip kişinin GÜMKART'ından ödeme kolaylığının kaldırıldığı,

Eşyanın çıkışından sonra beyanın kontrolü, sonradan kontrol yönetmeliği kapsamına alındığı,

Beyannameye eklenmesi gereken belgelerin mevcut olmadığının anlaşılması üzerine tatbik edilen Gümrük kanununun 241/1 inci maddesi” ibareleri “241 inci maddesinin altıncı fıkrasının (d) bendi” şeklinde değiştirildiği, dolayısıyla madde metniyle ilgili usulsüzlüklerin tespiti halinde mevcut yaptırımların sekiz kat artırıldığı,

Dava konusu işlemlerde kesin yargı kararlarının bekleneceği, belgenin 42/A kolaylığının askıya alma işlemlerinin bölge müdürlüğünce değerlendirileceği,

ihracat işlemlerini etkilemesi de dahil diğer ihtilaflı durumların belge sahibinin başvurusuna bağlı olarak genel müdürlükçe sonuca bağlanacağı,

Adli sicil belgesi aranan yetkililerin davalarıyla ilgili olarak;

Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı,

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı,

verilmesinin belge alımına engel olmadığı,

Elektronik ortamda alınan belgelerin ilgili kuruluşların elektronik veri tabanından kontrol edilebiliyor olması halinde belge asıllarının ayrıca aranmayacağı,
1/1/2023 tarihi itibarıyla mevcut ve geçerli bir onaylanmış kişi statü belgesi kapsamında 42/A maddesi uyarınca beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma hakkı bulunan kişiler için, askıya alma, geri alma ve iptal hükümleri saklı kalmak kaydıyla belge geçerlilik süresinin sonuna kadar bir yıl içinde ortalama en az yüz işçi istihdam ediyor olma koşulunun aranmayacağı,

Dolayısıyla 1/1/2023 tarihinden önce belge süresi sona erecek ve yenileme işlemi yapacak firmaların bir yıl içinde ortalama en az yüz işçi istihdam ediyor olma koşulunu sağlaması gerektiği,

İzin için başvuru yapıldığı tarihten geriye dönük bir yıl içinde ortalama en az yüz işçi istihdam ediyor olma şartını düzenleyen tebliğin 4/a maddesinin 1/1/2023 tarihinde, Diğer hükümlerin ise yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği,

Hususlarında değişiklik yapıldı.

Değişikliğe İlişkin Karşılaştırma Tablosu için tıklayınız.

Haber: Haki DEMİRTAŞ