TİM ve İhracatçı Birliklerine Yönelik Kanun Yayımlandı

4 Haziran Cumartesi günü yayınlanan Resmi Gazetede Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kurulu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yer aldı.

Serbest Bölge Kanunu
Serbest Bölge Kanunu'na yeni bir Ek Madde eklendi.

EK MADDE 5- Arazisi Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan serbest bölgelerde, faaliyet ruhsatı iptal edilen kiracı kullanıcılar ile üstyapının bağlı olduğu faaliyet ruhsatı iptal edilen yatırımcı kullanıcılara, üst yapıda bulunan malların tahliyesi için bir ayda az altı aydan fazla olmamak üzere süre verilir. Bu sürenin sonunda kullanıcıya ait olup üstyapıdan çıkarılmayan mallar üzerinde kullanıcının her türlü tasarruf yetkisi kalkar ve bu mallar serbest bölge müdürünün başkanlığında oluşturulacak bir komisyon marifetiyle sayım ve tespit yapılarak tutanağa bağlanır.

Üstyapıda bulunan mallar üzerinde haciz veya satılamaz, devredilemez, rehin, ipotek gibi şerhler varsa, bu haciz veya şerhler; birinci fıkra uyarınca verilecek tahliye süresinin sonunda, anılan fıkrada belirlenen komisyon tarafından yapılacak sayım ve tespite istinaden kalkmış sayılır.

Komisyon tarafından tutanağa bağlanan mallar, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre tasfiye edilmek üzere ilgili idareye teslim edilir. Bu malların satış bedeli ile ilgili olarak 4458 sayılı Kanunun 180 inci maddesinin birinci fıkrası hükümleri uygulanmaz. Bu malların satış bedelinden gümrük vergileri, hizmet karşılığı alacaklar ve yapılmış masraflar, satış için yapılmış masraflar ayrılarak bakiye bedel hak sahiplerine dağıtılmak üzere ilgili birimlere gönderilir ve varsa artan para kullanıcı adına emanet hesabına alınır. Emanete alınan para talep edilmesi halinde kullanıcıya ödenir.

Bu madde hükümleri, arazisi Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan serbest bölgelerde; faaliyet ruhsatının süresi sona eren kiracı kullanıcılar ile üstyapının bağlı olduğu faaliyet ruhsatının süresi sona eren yatırımcı kullanıcılar için de uygulanır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçılar Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçılar Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu'nun ‘Genel Kurul, Görevleri ve Toplantıları' başlıklı 5. Maddesinin 4. Fıkrasına ‘e' bendi eklendi ve sonra ki bentler buna göre teselsül ettirildi.

‘e) İflas eden, ölen, ticaret terk eden veya son beş takvim yılında ihracat yapmayan üyelerin yasal takipte olanlar dahil borçlarının ve bu borçların gecikme zamlarının terkin edilmesine karar vermek.'

Aynı Kanunu'nun ‘Genel Sekreter ve Genel Sekreterlerin Görevleri' başlıklı 8 maddesinde yer alan ‘Müsteşarlık' ibareleri Ticaret Bakanlığı olarak değiştirildi ve birinci fıkraya bir cümle eklendi;

‘Boşalan veya yeni ihdas edilen kadrolara otuz gün içinde Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşü alınarak atama yapılmaması halinde atama Ticaret Bakanlığı tarafından resen yapılabilir.'

Yönetim Kurulu, Görevleri ve Toplantıları
TİM Yönetim Kurulu'nun oluşturulmasında TİM başkanı ve sektör konseyinin asil üyeleri arasından dört yıl için seçtiği 12 üyeden oluşurken yapılan değişik ile üye sayısı 15'e yükseltildi.

Genel Sekreterlik ve Genel Sekreterin Görevleri
Aynı Kanunu'nun Genel Sekreterlik ve Genel Sekreterin Görevleri başlıklı 16. maddesinde yer alan ‘Müsteşarlık' ibareleri Ticaret Bakanlığı olarak değiştirildi ve birinci fıkraya bir cümle eklendi;

‘Boşalan veya yeni ihdas edilen kadrolara otuz gün içinde Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşü alınarak atama yapılmaması halinde atama Ticaret Bakanlığı tarafından resen yapılabilir.'

5910 sayılı Kanuna ‘Ek Maddeler' eklendi.

Yedek Akçelerden İhracatı Geliştirme Anonim Şirketine Aktarılacak Tutar
Ek Madde 1 –(1) Hesap yılı sonunda birliklerin yedek akçelerine aktarılan meblağın Ticaret Bakanlığınca belirlenen tutarı, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketinin sermayesine eklenmek üzere sermaye taahhüdü ödemesi olarak aktarılır.

Tahsis
Ek Madde 2- (1) İstanbul ili, Bahçelievler ilçesi, Yenibosna Mahallesi'nde bulunan Ticaret Bakanlığına tahsisli olup TİM ve birlikler tarafından kullanılan Hazne taşınmazları, çevre, şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığınca kuruluş amaçlarında kullanılmak üzere TİM ve birliklere bedelsiz olarak tahsis edilir.
(2) Söz konusu taşınmazların TİM ve birlikler tarafından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki kullanımları için herhangi bir bedel alınmaz. Tahakkuk ettirilen ecrimisil alacakları hangi aşamada olursa olsun terkin edilir, tahsil edilmiş ecrimisil bedelleri ise iade edilmez.

Helal Akreditasyon Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
Helal Akreditasyon Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunu'na bazı eklemeler yapıldı.

Kanunu 3 maddesine yapılan ekleme;
‘(2) Türkiye'de helal uygunluk değerlendirme faaliyeti gönüllülük esasına dayanır. Bununla birlikte, piyasaya arz edilecek ve Helal Akreditasyon Kurumunun akreditasyon hizmeti verdiği uygunluk değerlendirme alanlarına konu ürünlere ve hizmetlere yönelik helal uygunluk değerlendirmesi yapacak kuruluşların, Helal Akreditasyon Kurumunca veya Helal Akreditasyon Kurumunun taraf olduğu ikili veya çok taraflı karşılıklı tanıma anlaşmaları kapsamında diğer ülkelerce yetkili kılınmış kurumlarca helal akreditasyonu zorunludur. İhraç edilecek ürünlerin ve hizmetlerin alıcı ülke pazarlarının talepleri ve ilgili ülke teknik düzenlemeleri kapsamında yürütülen helal uygunluk değerlendirme faaliyetleri hakkında, helal uygunluk değerlendirmesine konu ürün ve hizmetlerin yurt içi piyasa arz edilmemesi kaydıyla, bu fıkranın ikinci cümlesi uygulanmaz.'

Ek Madde;
Ek Madde 1- (1) bu Kanununun 3 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere ve ikinci fıkrasına aykırı olarak akredite olmaksızın helal uygunluk değerlendirme hizmeti veren kuruluşlara, Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu tarafından 100.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanır.

(2) Bu madde hükümlerine göre verilen idari yaptırım kararlarına karşı 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre idari yargı yoluna başvurulabilir.'

Helal Akreditasyon Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunu ile ilgili yapılan değişiklikler 4 haziran 2023 tarihinden sonra yürürlüğe girecek.

Resmi Gazete için tıklayınız.