UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi Güncellendi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tarafından yapılan duyuruya göre; UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi güncellendi.

UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesinin uluslararası karayolu taşımacılığında yaşanan gelişmeler çerçevesinde güncellenmesine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde ve TOBB'nin ev sahipliğinde 28 Mart 2022 tarihinde bir çalıştay gerçekleştirilmişti.

Bu çerçevede, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre; UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi güncellendi.

UND tarafından yeni Yönergede güncellenen maddeler sıralandı:

1) UBAK İzin Belgesi Dağıtımı Başvuruları hizmeti her yıl 1 Ekim-31 Ekim tarihleri arasında yapılacak. (Eski Yönerge kapsamında 1 Eylül-30 Eylül tarihleri arasında yapılmaktaydı.)

2) Başvuru şartlarında yer alan “Faaliyet yılı içerisinde uluslararası taşımacılık faaliyetinde bulunmak.” ifadesi “Faaliyet yılının son üç ayı ve/veya müracaat yılının ilk dokuz ayı içerisinde uluslararası taşımacılık faaliyetinde bulunmuş olmak.” şeklinde değiştirildi. (Örnek olarak 2024 yılı başvurularında faaliyet dönemi olarak 01 Ekim 2022-30 Eylül 2023 dönemi dikkate alınacak.)

Bu kapsamda, müracaat yılında yetki belgesi alan firmalar da UBAK izin belgesi dağıtımı başvurusunda bulunabilecekler.

2023 yılı UBAK izin belgesi dağıtımı başvurularında, 2021 yılının tümünde ve 2022 yılının ilk 9 ayında yapılan faaliyetler esas alınacak.

3) UBAK sistemi içerisinde kısıtlaması bulunan İtalya, Yunanistan ve Rusya geçerli belgelerin dağıtımında da faaliyet yılının son üç ayında ve/veya müracaat yılının ilk dokuz ayında yapılan ikili taşıma sayıları esas alınacak. (Eski Yönerge'de faaliyet yılı ve faaliyet yılından bir önceki yıl bu ülkelere yapılan ikili taşıma sayıları dikkate alınmaktaydı.)

4) Takas işlemlerinde, bir belge karşılığında en fazla iki belge takas edilebilmesi için belgelerden birinin Avusturya, İtalya, Rusya ya da Yunanistan'dan birinde geçerli olması şartı getirildi. Avusturya, İtalya, Yunanistan, Rusya veya Macaristan geçersiz izin belgeleri karşılıklı olarak takas edilemeyeceği hükme bağlandı.

5) Üçüncü ülke taşımalarına ilişkin veriler, e-Devlet kapısından firmalarca bildirilen icmal girişlerinden alınacak.

a. Söz konusu uygulama 2024 yılı ve sonraki yıllara ait İzin Belgesi dağıtımı başvurularında uygulanacak.

b. 2023 yılı başvuruları için, 2021 yılı ve 2022 yılının ilk 9 ayında yapılan üçüncü ülke taşımalarına ilişkin mülga 20.11.2018 tarihli ve 87034 sayılı Makam Oluru ekinde yayımlanan UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesinde istenilen evraklar 7 Ekim 2022 mesai bitimine kadar Bakanlığa gönderilecek.

c. Suistimallerin önüne geçebilmek adına Bakanlıkça gerekli evrakların istenebileceğine yönelik hüküm getirilirken, ayrıca usulsüz bir durum tespit edilmesi halinde üçüncü ülke taşımaları toplam sefer sayısı geçersiz sayılacağına yönelik düzenleme yapıldı.

d. Üçüncü ülke taşımalarına verilen 50 puan 30 puana düşürüldü.

6) Toplam yeşil taşıt sayısı hesaplamasında EURO VI taşıt çarpanı 1,1'den 1,5'e arttırıldı.

7)Toplam taşıt sayısı hesaplamasında aritmetik ortalaması alınan dönem sayısı 2'den 4'e çıkartıldı.

8) UBAK İzin Belgesi ile taşıma yapılan ülke ve güzergâh ülkeleri için ayrıca geçiş belgesi alınmışsa;

Avusturya, İtalya, Rusya ve Yunanistan'a ait geçiş belgeleri için 1 (bir) ceza puanı,

Bu ülkeler dışındaki ülkelerin geçiş belgeleri için 0,2 (sıfır virgül iki) ceza puanı, uygulanacak şekilde düzenleme yapıldı. Ayrıca, Almanya geçiş belgelerinin tamamı, Bulgaristan transit geçiş belgeleri ve yılın ilk iki ayında alınan çok girişli geçiş belgeleri için ceza puanı uygulanmayacağı yönünde düzenleme yapıldı. (Çok girişli geçiş belgeleri için ceza puanları, 2022 yılının ilk iki ayı için de uygulanmayacak.)

9) Zayii edilen belgelere yönelik 5 ceza puanı, 2 ceza puanına düşürüldü.

10) UBAK izin belgesinin verimsiz kullanımından verilen 10 ve 15 ceza puanlarının nasıl uygulanacağına ilişkin açıklayıcı bilgiler eklendi.

11) Yetki belgesi sahibi firmanın, Yeşil Lojistik Belgesine sahip olması durumunda firmaya ilave puan verilebileceği ve buna ilişkin koşulların Bakanlıkça belirleneceği yönünde düzenleme yapıldı.

12) Rusya'ya yönelik UBAK belgeli ikili geçiş sefer sayıları hesaplanırken sadece yarı-römork ya da römorklarla yapılan çıkışlarda her bir İzin Belgesi için aylık en fazla 4 seferin geçerli sayılmasına yönelik düzenleme yapıldı.

13) İtalya, Rusya ve Yunanistan geçerli belgelerinin UBAK izin belgelerinin kullanım oranlarına bakılarak dağıtılan yüzde 5'lik ödül kaldırıldı. Sadece bu belgelerin yüzde 10'luk kısmı mevcut şekliyle ödül olarak dağıtılmaya devam edecek.

14) Kamyonetlerle yapılan taşımaların ve bu taşıtların sayılarının UBAK izin belgesi dağıtımı değerlendirmelerinde kullanılmamasına yönelik düzenleme yapıldı.

15) Belgelerin verimli kullanılması amacıyla “Tahsis edilen ancak 31 Mart tarihine kadar Bakanlıktan teslim alınmamış belgeler iade edilmiş sayılır.” hükmü eklendi. Ayrıca, bu belgeler için 15 ceza puanı uygulanmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Yönerge metnine ulaşmak için tıklayınız.

Yönergede yapılan değişikliklere ilişkin genel bilgi notu için tıklayınız.