YGM Yetki Belgesi Yenilemesi

Gümrük Müşavirleri Dernekleri, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü muhatap “YGM Yetki Belgesi Yenilemesi” hakkında ortak bir yazı yayımladı.

Yazıda, Gümrük Yönetmeliğinin 576/2'nci maddesinin 11.08.2020 tarihli, 31210 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan şekli ile değiştirildiği anımsatıldı.
Bu değişiklik ile Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliğinin yetki belgelerinin yenilenmesinin büyük mağduriyetlere neden olacağının düşünüldüğü belirtildi.

Gümrük Müşavirlerinin Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri olabilmelerine yönelik Gümrük Yönetmeliği'nin Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin sahip olması gereken nitelikler ve yetki belgesi başlıklı 576/1-e Maddesinde; "Ertelenmiş, hükmün açıklanması geriye bırakılmış, para cezasına veya tedbire çevrilmiş ya da affa uğramış olsalar bile kaçakçılık, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira gibi yüz kızartıcı suçlar ile resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçları, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, 12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamı suçlar ile örgütlü suçlardan ceza almamış olmak,'

Aynı maddenin 2. Fıkrasının ise; "Birinci fıkrada sayılan niteliklere sahip olan gümrük müşaviri gerekli evraklarla Bakanlığa müracaat eder. Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucunda bu kişiler yetkilendirilebilir. Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Yetki Belgesi başvuruları; birinci fıkranın (e) bendinde sayılan fiillere ilişkin gümrük idaresi veya adli makamlarca yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma olması hallerinde; söz konusu soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar değerlendirmeye alınmaz,” denildiği iletildi.

Gümrük Yönetmeliği 576.madde hükümleri gereğince Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği yetki belgesi almaya hak kazanmış ve bu doğrultuda işyeri açmış bulunan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği görevini ifa eden ve yine Gümrük Yönetmeliğinin 576.maddesinin 2/a fıkrası gereğince yetki belgesi süresi sonunda yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği yetki belgesinin süresini yenileme müracaatında, mezkur değişikliğin göz önünde bulundurulup bulundurulmayacağının belirtilmediği ifade edildi.

Bu kapsamda Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği yetki belgesi alarak faaliyetine devam eden, ancak haklarında idari ve adli soruşturma yürütülen çok sayıda Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri bulunduğu belirtildi. Soruşturma ve kovuşturmaların çok uzun zaman alması nedeniyle izin belgelerinin güncellenmesi sırasında da belirtilen Yönetmelik hükmünün uygulanması halinde çok sayıda YGM Yetki Belgesi sahibi meslektaşın işyerlerini kapatma riski ile karşı karşıya gelmesinin muhtemel olduğu aktarıldı.

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri yetki belgesi sahibi üyelerin mağduriyetlerinin önlenmesi ve yoğun yetki belgesi güncellemesinin yapılacağı 2022 yılı sonunda YGM hizmetlerinin aksamaması adına, masumiyet karinesi de dikkate alınarak haklarında herhangi kesinleşmiş bir cezai müeyyide ve hüküm bulunmayan, bununla birlikte sorumlusu olduğu antrepolarda Gümrük Yönetmeliğinin 575.maddesi çerçevesinde kendisine verilen görev ve yetki sorumluluğu çerçevesinde, çeşitli nedenlerle haklarında (Denetim Yetkilileri, İdare Amirleri, Başka kurumlar vb.) soruşturma veya kovuşturma dosyası bulunan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin yetki belgelerinin yenilenmesinin uygun olacağı değerlendirildi.

Ayrıca, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği yetki belgesi almak üzere yeni başvuru yapacak olan gümrük müşavirlerinin soruşturma veya kovuşturmalarının konusu, ortaya çıkış şekli, yarattığı risk ve tekerrür durumları gözetilerek, Gümrük Yönetmeliğinin 576'ncı maddesinin 2'inci fıkrasının yeniden düzenlenmesi ile birlikte Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin Yetki Belgelerinin süresinin yenilenmesi hususlarının yeniden değerlendirilmesi talep edildi.

İlgili yazı için tıklayınız.