Genelde depolar, malların depolanması ile ilişkili alanlar olmaktadır. Birçok işletme, hammaddeler, ambalaj malzemeleri, bileşenler ya da tamamlanmamış ürünler şeklinde olan tüm ürünlerini, bitmiş ürünlere dönüştüğü distribütöre veya üreticiye gönderilmeye hazır olana kadar depolamak için bu antrepo ya da depoları kullanır.

Depo Ve Antrepo Arasındaki Fark Nedir?

İşletmelerin mülkiyete veya depolanan mallara göre kullandıkları çeşitli depo türleri vardır. Örnek verecek olursak, özel bir işletme iseniz, devlet tarafından düzenlenen bir kamu deposunun yerine özel bir depo da kiralayabilirsiniz. Bu durum Ercan Gümrükleme hizmetleri kapsamında gümrükler genel müdürlüğünün belirlediği alanlarda depolanmaktadır.

Depolama Özellikleri

Bir depo ya da antrepo arasındaki temel fark, depolamanın mallarının gümrük süreçleri ile ifade edilmektedir. Depolama, sadece malları düzenli bir şekilde depolama süreci değil, aynı zamanda evrak bakımından da çok doğru bir şekilde depolama işlemidir.

Maliyet kontrollü bir depolama yöntemi, işletmenizin çok fazla harcama yapmak zorunda kalmadan karını artırması için çok önemlidir. Ayrıca, optimum süreçlere sahip olduğunuzda, envanteri uzun vadeli depolamak, yüksek değerli ürünleri korumak veya sıcaklık kontrollü ürünleri uygun malzeme ve ekipmanla güvenli tutmak gibi iş hedeflerinize kısa sürede ulaşabilirsiniz.

Bu, özellikle ürünleriniz soğukta saklanması gereken çabuk bozulan veya mevsimsel olarak üretilmesi gereken ve düzenli olarak tüketilen ürünler olduğunda önemlidir. Genel olarak bakıldığı zaman her ürün depoya ya da antrepoya uygun değildir. Bu bağlamda da depo ile antrepo arasında bazı farklar bulunmaktadır. Bu farklar Ercan Gümrükleme tarafından bilinmekte ve en uygun depolama hizmetleri sağlanmaktadır.

Antrepo ve Depo Nedir?

Antrepo, mevzuatı kapsamında eşyanın konulması amacıyla kurulan ve gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın, ya da izin verildiği hallerde serbest dolaşımda yer alan eşyanın ihraç edilmek üzere konulduğu açık veya kapalı alanlar şeklinde tanımlanmaktadır. Ercan Gümrükleme hizmet kapsamında özel ve genel antrepo şeklinde 2 tür mevcuttur.

Genel antrepolar, eşyanın depolanması için herkes tarafından kullanılan, gümrük antrepolarını belirtmektedir.

Özel antrepolar da sadece antrepo işletmecisine ait olan eşyanın konulduğu gümrük antrepoları olmaktadır.

Her iki seçenek de Ercan Gümrükleme tarafından uygun şekilde tercih edilmektedir.

Geçici Depo İle Antrepo Arasında Olan Farklar

Geçici depolama yeri, gümrükçe onaylanmış bir işlem sonrasında, Ercan Gümrükleme tarafından belirlendiği gibi;

  • Gümrük Bölgesine getirilmiş olan ve serbest dolaşım kapsamında olmayan bir eşyanın,
  • Gümrük işlemlerine sunulmasından hemen sonra gümrük idarelerinin onayladığı,
  • Bir işleme ya da kullanıma tabi oluncaya kadar konulmuş olduğu,
  • Eşyanın her çeşit dış etkenlerden ya da müdahalelerden korunmasını sağlayacak biçimde yapılmış,
  • Taşıtların durmuş olduğu, yanaştığı ya da indiği alanlardaki depo, ambar, hangar ve ardiye gibi alanlar şeklinde tanımlanmaktadır.

Antrepo ise,

Gümrük gözetimi altında olan eşyanın gümrüğe tabi olarak ya da izin verildiği zaman serbest dolaşımda olan eşyanın ihraç edilmek için konulmuş olduğu açık veya kapalı alanlar şeklinde tanımlanmaktadır.

Geçici Depo İle Antrepo Arasında Temel Farklar

Genel olarak, gümrük antrepoları kapsamında bulunan eşyanın antrepodan geçici depolama yerine geçme işlemi özet beyan ile olmaktadır. Herhangi bir rejimin beyanında bulunulmasına da ihtiyaç yoktur. Antrepoya eşya alınması için ilk başta rejim beyanında bulunulması gerekmektedir.

Eşyalar, geçici depolama yerlerinde süreli olarak antrepoda ise süresiz olarak depolanabilir. Geçici depolama alanlarında bekleme süreleri Gümrük Kanunu kapsamında 46.madde gereğince özet beyanın verilmiş olduğu tarihten başlayarak, deniz yoluyla gelen eşyalar için 45 gün, başka bir yolla gelen eşyalar için de 20 gündür.

Antrepo genelinde de eşya, onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar, süresiz bir şekilde kalabilir.

Gümrük kontrolü kapsamında işleme, elleçleme ve bunlara benzer işlemler antrepo genelinde kolayca yapılabilirken işlemler olmaktadır. Bunun yanında geçici depolama yerlerinde ise bu imkanlar sınırlı olmaktadır.

Geçici depolama alanları kapsamında gümrük gözetim ya da denetimleri, gümrük antrepolarını kapsayan şekilde değil, gümrük memurları aracılığıyla antrepolarda da yetkilendirilmiş Gümrük müşavirler ile yapılmaktadır.

Genelde eşyanın devir yapma işlemleri antrepo ve geçici depolama alanlarında yapılabilir. Aynı zamanda devir işlemleri parçalı ve de sistematik bir şekilde antrepoda çok rahat bir şekilde gerçekleşir. Bütün bu süreçlerde Ercan Gümrükleme en kaliteli depolama seçeneklerini sunmaktadır.

Eşyanın Antrepoda ve Depoda Bekleme Süreleri

Genel olarak, Ercan Gümrükleme tarafından yapılan gümrük işlemlerinde eşyanın antreponun rejimi kapsamında kalma süresi sınırsız olmaktadır. Aynı zamanda idare, beklemek sureti ile bozulabilecek olan eşyalar da dahil olmak üzere, depoda kalacak olan eşyanın antrepoda kalma süresi konusunda belirlemeler yapmaktadır.

Gümrük Kanunu kapsamında 101 nolu maddede gümrük idareleri gerekli gördükleri durumlarda, eşyaya gümrük tarafından onaylanmış yeni bir işlev ya da kullanım tayin edilmesi adına yeni bir süreç belirlenebileceğini de belirtmektedir.

Bu maddeye istinaden, genel antrepolarda yer alan ve 6 ay işlem görmeyen tüm eşyalar için, idaren eşya sahibine tebligat çıkarmaktadır. Eşya sahibinin vermiş olduğu cevaba göre antrepo beyanının devamına ya da eşyanın bulunmuş olduğu yerden kaldırılmasına dair kararlar alındığı da Ercan Gümrükleme tarafından bilinmektedir.

Antrepo Depolama Süreleri Aşamaları

Antrepo rejimi altında bulunan ve Ercan Gümrükleme hizmetleri ile depolanan eşyaya gümrük tarafından onaylanmış işlem ya da kullanım tayin edilmesine dair beyanname verilmesi durumunda, antrepo beyannamesine bağlantılı olan yeni bir beyanın yapılması durumunda, gümrük işlemlerinin yeni açılan beyanname tescil tarihi itibarı ile 30 gün içinde tamamlanması gerekir.

30 günlük süre ise bu eşyanın antrepoda kalacağı süreyi değil; eşyanın gümrük tarafından onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulması bakımından beyannamenin tescil ettirilmesi durumunda gümrük işlemlerinin tamamlanmasına dair zamanlamayı da belirlemektedir. Bu kapsamda geçici depolarda böyle bir prosedür bulunmamaktadır.

Antrepoda Eşya Depolama Farkı

Antrepoya eşya alındıktan sonra, 30 gün içinde gümrük işlemleri tamamlandıktan hemen sonra

  • Eşyaya ait gümrük vergileri ödenmesi ya da kaldırılması,
  • Eşyanın teminata bağlanması,
  • Eşya ile alakalı beyannamenin iptal edilmesi,
  • Eşyanın gümrük idaresine terk edilmesi, müsadere ya da imhası edilmesi

şeklinde işlemler yerine getirilmektedir. Bu durum diğer depolar için geçerli olan bir durum olmamaktadır. Söz konusu olan eşyanın bir yaptırıma konu olmadan veya 30 günlük zamanlama tahdidine de bakılmaksızın, Ercan Gümrükleme tarafından antrepoda kalabileceği ve de bunun için yasal bir engelin de bulunmadığı kişilere bildirilir.

Antrepoda Depoya Göre Para Cezası Verilmesi

Gümrük idaresi izni olmadan antrepodan eşya çıkarılması, bu eşyaların değiştirilmesi ya da sayımlarda eşyanın eksik olduğunun anlaşılması gibi durumlarda eşyanın gümrük vergilerinin yanında gümrüklenmiş olan değerinin 2 katı şeklinde idari para cezası verilmektedir.

Yapılan sayımlarda ise kayıtlara bağlı olarak, fazla eşyanın çıkması halinde bu fazlalığın da tasfiyeye tabi tutulması ve ithalat ya da ihracat vergileri tutarınca para cezası alınmaktadır.

Eşyanın, antrepo beyannamesi kapsamında beyanı edilenden ve belirgin bir biçimde farklı cinste eşyanın belirlenmesi halinde de, bu eşyanın da gümrüklenmiş olan değerinin 2 katı idari para cezası verilmektedir. Eşyaya el konulup, mülkiyetinin de kamuya geçirilmesi kararı verilmektedir. Aynı zamanda böyle bir durumda eşya tasfiyeye tabi tutulmaktadır.

Bütün bu cezai işlemler normal depo alanlarında geçerli değildir. Bu kapsamda, Ercan Gümrükleme hizmetlerinde antrepo işleticileri ya da kullanıcıları, antrepo kapsamında olan eşyanın, giriş yapılırken, gümrük tarafından tespit edilen miktarları üzerinden ya da eğer tespit edilememiş ise; belgelerde yazılı oranların üzerinden, antrepo genelinde eşya değiştirilmesinden ve bu gibi işlemlerden dolayı, gümrük müdürlüğüne karşı mali olarak bir sorumluluğa sahip olmaktadır. Geçici depolarda ise böyle bir durum söz konusu değildir.

İletişim Formu
Tüm soru, görüş ve önerileriniz için biz buradayız. Hemen bize ulaşmak için formu doldurup gönder butonuna tıklayın.