Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ya da bu bölgeden çıkması istenen eşya ya da malların, taşıt araçları gümrük kuralları çerçevesinde bazı işlemlere tabi tutulmasına gümrükleme işlemleri ismi verilir. Özellikle de eşyaların tabi tutulduğu söz konusu işlemler tanımlanırken, bu işlemlerin tamamı gümrükleme işlemleri kapsamında gümrük müşavirliği tarafından takip edilir.

Aslında gümrük gözetimi altında bulunan eşya ya da mallar, Gümrük Kanunu’nda belirtilen ‘’gümrükçe onaylanmış bir işlem ya da kullanıma’’ tabi tutulması gerekir. Bu işlemler ise eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması, imhası, bir serbest bölgeye konulması, yeniden ihraç edilmesi ve gümrüğe terk edilmesi şeklinde değerlendirilir. Gümrük işlemleri bunları takip etmekle ve hepsini kapsamaktadır.

Eşyaların ihraç edilmesi, ithal edilmesi, dâhilde ya da hariç olarak işleme rejimine tabi tutulması, transiti, geçici ithal edilmesi, antrepoya alınması gibi gümrük işlemlerinin her biri birbirinden farklı prosedürlere sahip olan işlemler olarak karşınıza çıkar.

Gümrük Hizmetleri Kimler Tarafından Takip Edilir?

Gümrük işlemlerini; bir başkasının adına ve hesabına hareket eden direkt temsilciler (firma temsilcileri) ile kendi adına, ancak başkasının hesabına hareket eden dolaylı temsilciler yani gümrük müşavirleri takip etmekle ve sonuçlandırmak ile görevlidir. Gümrük müşavirleri, gümrükleme danışmanlığı hizmetleri verirken birbirinden çeşitli hizmetler sunar.

Transit taşımacılık yapan ya da arızi olarak beyanı olan kişiler hariç olmak üzere, temsilci Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik bulunan kişilere verilen isimdir. Deniz, kara ya da havayolu işletmeleri ile nakliyeci kuruluş temsilcileri, taşımış oldukları eşyaların yalnızda transit işlemlerini direkt olarak temsil yolu aracılığı ile takip etme yetkisine sahiptir.

Doğrudan temsilci olarak görev alan ve kanuni olarak firmayı temsile yetkisi olan kişiler olabildiği gibi firmanın temsilnameyi haiz çalışanlarda olabilir. Buna bağlı olarak Gümrük Müşavirleri ise kendilerine verirken vekâletnameyi gümrük idaresine ibraz ettikten sonra, gümrük işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirler. Posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığına konu, değer, miktarı kanununa göre belirlenen eşyaların tüm gümrük işlemleri, posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından vekâletname ibraz edilmesine gerek kalmadan, dolaylı temsilci olarak sonuçlandırılabilir.

Gümrükleme hizmetleri, gümrük müşavirliği şirketleri tarafından yürütülen işlemlerin tamamıdır. Gümrükleme işlemlerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için gümrük müşavirlerine vekaletname verildikten sonra, gümrük müşavirleri kendi adına hareket ederek kendilerine vekaletname veren kişinin hesabına gümrük idarelerine hareket edebilirler.

Gümrük hizmetleri için gümrük müşavirlerinin yaptığı işler şu şekilde sıralanabilir:

 • Gümrük beyannamesi verilmeden önce Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) tespiti,
 • Eşyaların tabi tutulacağı gümrük rejimine göre vergi ya da prosedür analizleri,
 • Alınması gereken izin ya da uygunluklara dair varsa bunları başvuru ve takibinin yapılması,
 • Elleçleme,
 • Danışmanlık,
 • Kuşat,
 • Gümrük beyannamesinin verilmesi,
 • Gerektiği takdirde eşyanın muayenesi,
 • Numune alınması,
 • Eşyanın gümrük idaresinden teslim alınması,
 • Laboratuvar tahliline gönderilmesi için takip,
 • Eşyanın yurtdışı edilmesi için işlemlerin tamamlanması gibi birçok farklı uygulama gümrük işleminin gerçekleştirilebilmesi için gereklidir.
 • Faturaların düzenlenmesi,
 • Gümrük Beyannamesi tanzimi,
 • İhracatçı Birlikleri Tasdiki,
 • Evrak teslimatı,
 • Teminat mektubu çözümü,
 • Maliyet hesaplaması,
 • Kontrol belgesi çıkarılması
 • İthalat evraklarının firmadan alımı,
 • İthalat Gümrüklemesi Hizmet İçeriği,
 • Gümrük Beyannamesi kapatılması,
 • Geçici çıkışlar için süre takibi,
 • Ordino alımı.

Gümrükleme Hizmetleri Fiyatları

Gümrük Müşavirleri yaptıkları iş karşılığında her yıl yenilenerek yayımlanan asgari ücret tarifesinin altında bir ücret olmaması şartı ile farklı kod ve adlar altında gümrük müşavirliği hizmeti almak zorundadır. Gümrükleme ücretleri (gümrük müşavirliği hizmet ücretleri); ihracat işlemleri, ithalat işlemleri, transit işlemleri, gümrük antrepo işlemleri, özellik arz eden farklı işlemler ve danışmanlık ücretleri başlıkları altında sınıflandırılır. Gümrük müşavirliği hizmet bedeline ek olarak firmaların gerçekleştirdiği gümrük işlemleri söz konusu olduğuna; acentelere, geçici depolama yerlerine, nakliye firmalarına bazı ücretler ödemeleri gerekir. Ayrıca gümrük idarelerindeki gümrük vergisi KDV, ÖTV, gümrük vergisi, harç, bandrol ücreti, KKDF, yolluk, fazla mesai ücreti, laboratuvar tahlil ücreti gibi isimler altında ücretler ödemeleri de gerekir.

Ayrıca; hızlı kargo taşımacılığı ve posta idaresi yapan şirketler tarafından vekaletnameye gerek duyulmadan beyan edilen ve gümrük işlemleri takip edilerek sonuçlandırılan gümrük işlemleri baz alındığında, söz konusu posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler verdikleri bu hizmet karşılığında; ordino, gümrük müşavirliği, terminal gibi isimler adı altında ek ücret alamazlar. Bu işlemler hiçbir şekilde, bazı işlemler için gönderinin geldiğine dair bildirimin alıcıya yapıldığı tarihten itibaren ilk üç gün içerisinde ardiye ücreti alamazlar.

Ülkemizde 2020 yılı Şubat ayı itibariyle 3607 gümrük müşaviri aktif şekilde hizmet vermektedir. 2321 gümrük müşaviri İstanbul ve çevresinde, 400 gümrük müşaviri Ege bölgesinde, 491 gümrük müşaviri ise Orta Anadolu ve Orta Karadeniz’de bireysel ya da tüzel kişilik olarak gümrük müşavirliği hizmeti vermeye devam eder. Gümrük müşavirleri bu anlamda bireysel ya da tüzel kişilik olarak Gümrük Kanununa göre kurulan gümrük müşaviri derneklerine bağlı olarak mesleki faaliyetlerini sürdürmeye devam etme hakkına sahiptir. İstanbul’da gümrük müşavirleri İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine bağlı olarak mesleki çalışma hayatın sürdürmeye devam ederler.

Gümrük işlemler, birçok farklı mevzuata tabi karışık işlemlerden oluşturduğundan, tüm bu işlemleri gerçekleştirmeden hatta daha planlama aşamasındayken bir gümrük müşavirinden danışmanlık hizmeti almakta fayda vardır. Eşyanın ya da malın hangi GTİP’te sınıflandırıldığı, ithalinin ve ihracının ya da transitin yasak olup olmadığı, varsa herhangi bir izin uygunluk gerekliliğinin olup olmadığı, ödenecek veriler gibi birçok konuda gümrük işlemleri öncesinde çalışmalar yapılması son derece önemlidir.

Bir ülkeye ithal ya da ihraç edilen eşyaların yürürlükteki Gümrük kanunları doğrultusunda alınan vergi, resim ya da harçlardır. Gümrük kavramı ise bu işlemlerin yapıldığı yer için kullanılır. Türkiye’de gümrük, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sorumluluğunda çalışan bir kurum olarak karşınıza çıkar. Gümrük müşaviri ise eşyaların gümrükçe onaylanan bir işlem ya da kullanıma tabi tutulması ile alakalı gümrük işlemlerini, dolaylı bir temsil aracılığı ile takip eden ve sonuçlandıran kendilerine müsteşarlıkça gümrük müşavirliği izin belgesi verilen serbest meslek sahiplerine verilen isimdir.

Gümrük müşavirlerinin diğer hizmetleri ise:

 • Hariç işleme,
 • Transit ticaret,
 • Gümrük Mevzuat Danışmanlığı,
 • Serbest bölge,
 • Dahilde işleme,
 • Gümrük Vergilerinden Muafiyet,
 • Hibe,
 • Özel antrepo,
 • Geçici ithalat,
 • Gümrük antrepo,
 • Geri gelen eşya,
 • Sağlık Bakanlığından belge çıkarmak,
 • Posta gümrük işlemleri,
 • Sanayi Bakanlığı nezdinde tüm işlemler,
 • TSE ile ilgili hizmetler,
 • Hava, Deniz, Kara ve Demiryolu Hizmetleri Organizasyonu,
 • Dış Ticaret Müsteşarlığı Gözetim Belgesi Müracaatları ve Takip Hizmetleri,
 • İhracatçı Birlikleri Üyelik İşlemleri, Ticaret Odası İşlemleri
 • Posta Gümrük İşlemleri.

Gümrükleme Sorunlarına Akılcı Çözümler Ercan Gümrükleme’de

Söz konusu dış ticarette gümrükleme olduğunda çalıştığınız firmanın üst düzey kalite standartlarında hizmet anlayışına sahip olması son derece önemlidir. Aksi takdirde mal ya da eşyaların transferi sırasında istenmeyen sorunlarla karşı karşıya kalarak, beklenmedik ek masrafların ortaya çıkmasına engel olmak mümkün olmayacaktır. Bu konuda beklentileri karşılayan hizmet anlayışı ile rakiplerini geride bırakmayı başaran Ercan Gümrükleme, gümrük işlemlerinde karşınıza çıkan her türlü soruna akılcı çözümler sunarak başarı odaklı çalışmaya ve büyümeye devam eder.

Sizde Ercan Gümrükleme farkını yaşamak ve kalitenin verdiği gönül rahatlığını gümrük işlemleri sırasında deneyimlemek için web sitemizde yer alan iletişim numaralarını kullanarak hemen bize ulaşabilirsiniz. Ercan Gümrükleme, tüm gümrük işlemlerinde nitelikli hizmetleriyle dış ticarette ayrıcalıklı hizmetler sunmaya devam ediyor.

Bize Ulaşın