Firmalar yurtdışına ürün göndermek istediklerinde ya da yurtdışından ürün aldıkları zaman yapılması gereken bazı gümrük işlemleri vardır. Bu işlemler belli bir süre aldığı için yurda girişinden evvel ürünler depolarda bekletilir. Bu depolar gümrük binalarına yakın olmakta ve antrepo olarak adlandırılmaktadır. Buradaki ürünler ticari olarak geçer ve ürünlerin vergisi henüz ödenmemiş olur.

Antrepo Nedir?

Antrepo, gümrük gözetimi dahilinde olan eşyanın yada izin verilen ve serbest dolaşıma tâbi tutulan eşyanın ihraç edilmek şartıyla tutulduğu açık veyahut kapalı mekanlar olarak nitelendirilebilir.

Ticaret Bakanlığının Gümrük Antrepo Tanımı

İthal etmek istenen eşya Türkiye’ye geldiği zaman ithalat işlemleri hemen tamamlamak istenmektedir. Örnek vermek gerekirse, ithal edilecek eşyanın gümrük vergilerinin ödenmesi eşya serbest dolaşıma çıkıncaya kadar ertelemek istenebilir.

Geçici Depolama ve Antrepo Farkı

Eşyanın ithal edilmesi adına alınması gereken izin belgesine ait işlemleri tamamlamak adına zamana ihtiyaç olabilir.

Eşyanın ithalat prosedürünü tamamlamadan evvel hatalı ya da kusurlu olduğu fark edilebilir ve “mahrece iade” ismi ile bilinen iade etme işlemi yapılabilir.

İthal edilecek ürünü pazarlama aşamasına dek depolama, paketleme, etiketleme gibi işlemlere tabi tutmak istenebilir. Böyle durumlarda ürünü gümrük antreposunda bekletmek mümkündür. Gümrük antreposu, gözetim altında tutulan eşyanın konulduğu ve belirli şartları taşıyan açık ya da kapalı alanlardır.

Gümrük antrepo işletmesine izin çıkartılan kişiye “antrepo işleticisi” ve antrepoya konulacak ürün için gümrük beyanı oluşturan kişiye ya da bu kişinin hakkını devrettiği kişiye de “kullanıcı” denir.

Antrepo Tipleri

Antrepo tiplerine bakıldığı zaman genel ve özel olmak üzere 2 tür olduğu görülmektedir.

 • Genel Antrepo: Eşyanın konulması adına herkes tarafından kullanıma açık olan gümrük bekleme alanlarıdır. A, B ve F tipi antrepolar bu alana dahildir.
 • Özel Antrepo: Yalnız bir antrepo işleticisine ait olan eşyaların konulması adına kurulan gümrük bekleme alanlarıdır. C, D ve E tipi antrepolar bu alana dahildir.

 Bunun yanı sıra;

 • Serbest dolaşımda yer almayan eşyanın sergilendiği fuar ve sergiler de Özel Antrepo Statüsünde yer alır.
 • Gümrüksüz satış mağazaları ve depoları Özel Antrepo Statüsünde yer alır.
 • Posta idaresi sorumluluğu dahilinde olan ve gümrüğün denetlemesi hükmü altındaki yabancı kolilerin muhafaza edilmesi adına ayrılmış kapalı yerler de Genel Antrepo Statüsünde yar alır.

Geçici Depolama Yeri Nedir?

Türkiye Gümrük Bölgesi dahiline getirilen ve serbest dolaşıma izin verilmemiş kargonun, gümrüğe sunulması neticesinde gümrük tarafından onaylanmış ya da kullanıma tabi tutulmuş olması gerekir. Bu duruma kadar eşyanın tutulduğu yerlere geçici depolama yeri denir.

Ürünlerin her türlü dış etkenden, müdahalelerden korunmasını sağlayan, taşıtların durduğu yerlerdeki depo, ambar, ardiye ya da hangar gibi alanlar olarak tanımlanmaktadır.

Geçici Depolama ve Antrepo Farkı

Geçici depolama ve antrepo arasındaki temel farklar şu şekilde sıralanabilir;

 • ​​​​​​Geçici depolama yerine getirilen ürünler özel beyan kapsamında alınır. Ayrıca herhangi bir rejim beyanı da gerekmemektedir. Antrepo da ise eşya alınabilmesi için rejim beyanında bulunmak ön şarttır.
 • Eşyalar, Geçici depolama yerinde süreli olarak, antrepoda süresiz depolanabilmektedir.
 • Geçici depolamada bekleme süresi özet beyanın verildiği tarihten sonra deniz yoluyla gelen eşyalar adına 45 gün, diğer yolla gelen eşyalar için 20 gündür. Antrepo sisteminde ise eşya, kullanıma tabi tutuluncaya dek süresiz olarak kalabilir.
 • Gümrük kontrolü altında elleçleme, işleme gibi işlemler geçici depolamada sınırlı iken antrepolarda rahatlıkla yapılabilir.
 • Geçici depolamada gümrük gözetimleri, Gümrük memurları ile yapılır. Antrepolarda ise Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri ile yapılmaktadır.
 • Eşyanın devir işlemleri her iki bekleme alanında da yapılabilir. Ancak devir işlemleri parçalı ve sistematik şekilde antrepoda daha rahat gerçekleşmektedir.

Antrepo Rejimi

Gümrük yönetmeliği dahilinde antrepo rejimi oldukça geniş bir yer kaplamaktadır. Ülkemizin Uluslararası ticaretinin gelişmesi ile birlikte bu rejimin oluşması zorunlu hale gelmiştir.

Serbest dolaşımda yer almayan, ithalat vergileri alınmamış olan ve ticaret politikası ile alakalı alınması gereken önlemlerin eşyaya uygulanmadığı durumlarda antrepo rejimi söz konusu olmaktadır.

Gümrük antreposunda tutulan ürünler bu rejim ile birlikte ihracat hükümlerinden faydalanmaktadır.

Eşyaların Geçici Depolama Alanında ve Antrepoda Bekleme Süreleri

Genel olarak, firmamız tarafından yapılan gümrük işlemlerinde eşyaların antreponun rejimi dahilinde kalma süresi sınırsızdır. Aynı zamanda bekledikçe bozulma ihtimali olan eşyalar da dahil olmak üzere, idare depoda kalacak ürünün antrepoda kalma süresi hususunda bazı belirlemeler yapabilmektedir.

Gümrük Kanunu kapsamında, gümrük idareleri gerekli gördüğü durumlarda, ürüne gümrük tarafından onaylanmış yeni bir işlev veya kullanım tayin edilmesi hususunda yeni bir süreç belirlenebileceğini belirtmiştir.

Bu maddeye dayanarak, genel antrepolarda bekletilen ve 6 ay işlem görmeyen tüm ürünler için, idare tarafından eşya sahibine tebligat çıkarılmaktadır. Eşya sahibinin idareye verdiği cevap doğrultusunda antrepo beyanının devamına ve ya ürünün tutulduğu antrepodan kaldırılmasına dair yeni kararlar alındığı da firmamız tarafından bilinmekte ve dikkate alınmaktadır.

Antrepo Depolama Süre Aşamaları

Antrepo rejimi dahilinde olan ve Ercan Gümrükleme hizmetleri ile birlikte depolanan ürüne gümrük tarafından onaylanmış işlem veya kullanım tayin edilmesine ait beyanname verilmesi halinde, antrepo beyannamesine bağlı olarak yeni bir beyanın yapılması halinde 30 gün içinde tamamlanması gerekmektedir.

30 günlük süre, ürünün antrepoda kalacağı süreyi temsil etmez. Eşyanın gümrük tarafından beyannamenin tescil ettirilmesi halinde gümrük işlemlerinin tamamlanması kapsamındaki zamanlamayı da belirtir.

Antrepoda Eşya Depolama

Antrepo içerisine eşya alındıktan ve 30 gün dahilinde gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra bazı işlemlerin yapılması gerekir.

 • Eşyaya ait gümrük vergilerinin ödenmesi veya kaldırılması,
 • Eşyanın teminata bağlanması,
 • Eşya ile ilgili beyannamenin son buldurulması,
 • Eşyanın gümrük idaresine terk edilmesi, imhası ya da müsadere edilmesi

şeklinde işlemlerin tamamlanması gerekir. Bu durum diğer depolama türleri için geçerli bir durum değildir. Söz konusu olan ürünün bir yaptırıma tabi olmadan ya da 30 günlük zamanlamaya da bakılmaksızın, Ercan Gümrükleme firmamız tarafından antrepoda kalabileceği ayrıca bunun yasal bir engele de takılmadığını kişilere bildirilmektedir.

Antrepo İçerisindeki Ürünün Devri

Gümrük antrepo alanında bulunan ürünler satış yapılarak bir başkasına da devredilebilmektedir. Ancak bu devir haciz ya da mahkemelerden alınmış tedbir kararı gibi engellere takılırsa gerçekleştirilemez. İlk olarak hukuki engellerin aşılması şartı vardır.

Ürün devri ile beraber vergiler ve cezalar gibi diğer tüm hukuki sorumluluklar da ürünü devralan kişiye aktarılır. Daha sonra antrepo stok defterine devir işlemi işlenir. Devrilen eşya için mevzuatlar gereğince belirlenmiş süre dahilinde yeni bir işleme tabi tutulmaması halinde yeni bir antrepo beyannamesi oluşturulması gerekir.

Antrepo İşleticisinin Sorumlulukları

İşletici eşyaların güvenli şekilde muhafazasını sağlamak ile yükümlüdür. Hava, deniz veya iç gümrük idarelerine yakın bir konumda depo bulunması önemlidir. Bu mekanların eşyaların giriş çıkışında bir sorun yaşanmaması adına açık veyahut kapalı şekilde inşa edilmesi gerekir.

Aynı zamanda işletici mekandaki tüm yangın söndürme ve aydınlatma tesisatını müfredata uygun bir şekilde yapmalı ve denetleyerek kontrolünü sağlamalıdır. Ürünlerin yüklenmesi ve indirilmesi adına teknik donanımı önceden hazırlaması gerekir.

Tüm bunların dışında depoda çalışacak memur için bir çalışma alanının ayarlanması gerekir. İşletici bunların gerçekleştirilmesini sağlamak durumundadır ve devamlılığının gelmesini düzenli olarak kontrol etmek ile yükümlüdür.

Ercan Gümrükleme tüm bu sorumluluklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olup tamamen müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalar yapmaktadır. Tüm gümrük işlemleri için Ercan Gümrükleme ile iletişime geçebilirsiniz.

İletişim Formu
Tüm soru, görüş ve önerileriniz için biz buradayız. Hemen bize ulaşmak için formu doldurup gönder butonuna tıklayın.