Giriş Gümrük Satış Mağazalarında Serbest Dolaşımdaki Dondurma Satışına İzin Verildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, “Giriş GSM'de Türk Menşeli Eşyanın Satışı Hakkında” bir yazı yayımladı.

Yazıda, giriş gümrüksüz satış mağazalarında serbest dolaşımda olan Türk menşeli dondurma satılması taleplerine ilişkin olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığının 4 Temmuz 2022 tarihli yazısına atıfla, gümrük mevzuatına göre mezkûr yerlerde satılması uygun bulunan mallardan olması kaydıyla, dondurma cinsi eşyanın girişte yer alan gümrüksüz satış mağazalarında satılmasında KDV mevzuatı açısından bir sakınca bulunmadığı; bahsi geçen gıda maddeleri ile tekstil ürünleri, 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli listelerde yer almadığından, konu hakkında ÖTV mevzuatı açısından görüş bildirilecek bir husus bulunmadığı belirtildi.

Yazıda devamla, 08/08/2017 tarihli ve 30148 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği'nin 11 inci maddesinin sekizinci fıkrasının; "Mağazalarda esas itibarıyla serbest dolaşıma girmemiş yabancı menşeli eşya satılır. Serbest dolaşımda olan ya da olmayan Türk menşeli eşya ile serbest dolaşıma girmiş yabancı menşeli eşyanın mağazalarda satılmasına Genel Müdürlükçe izin verilebilir. Bu eşyanın üzerindeki dâhilî vergilerin tahsili, istisna ve muafiyeti vergi kanunlarının ilgili hükümleri çerçevesinde yürütülür." hükmünün amir olduğu anımsatıldı.

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin Uygulanması konulu 2018/13 sayılı Genelgede ise gümrüksüz satış mağazalarında serbest dolaşımda olan Türk ve yabancı menşeli eşyanın satılması hususlarının düzenlendiği ve serbest dolaşımda olmayan Türk menşeli eşya satışının ise Yönetmeliğin bahsi geçen hükmü uyarınca Gümrükler Genel Müdürlüğünün iznine tabi tutulduğu vurgulandı.

Talebe ilişkin işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığının bahsi geçen yazısı ve yukarıda anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde serbest dolaşımda olan Türk menşeli anılan eşyanın giriş gümrüksüz satış mağazalarında ticari miktar ve mahiyette olmamak koşulu ile satılmasının uygun bulunduğu bildirildi.

İlgili yazı için tıklayınız.