Gümrük Kontrolü altında işleme rejimi gümrük kanununun 123. Maddesi uyarınca serbest dolaşıma girmemiş eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde, ithalat vergilerine veya ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, niteliğini veya durumunu değiştiren işlemlere tabi tutulmaları ve bu işlemlerden elde edilen ürünlerin ithalat vergileri üzerinden serbest dolaşıma girmelerine ilişkin hükümlerin uygulandığı bir rejimdir.

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi Amacı Nedir?

Gümrük kontrolü altında işleme rejiminin amacı teknik nedenlerle serbest dolaşıma girişine izin verilmeyen serbest dolaşımda olmayan eşyanın faaliyetleri sonucunda farklı teknik düzenlemelere uyumlu hale getirilip serbest dolaşıma sokulmasıdır. İşlem görmüş ürünlerin gümrük vergilerinden yüksek olması nedeni ile eşyanın daha düşük vergi oranına tabi olduğu hal üzerinden ithal edilmesidir. Bu rejimin uygulanmasının tüm amaçları bunlardan ibarettir.

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi Avantajı

Gümrük kontrolü altında işleme rejimi istihdama öncelik tanıyan ve istihdamı arttırma amaçlı bir rejimdir. Ticaret politikası önlemlerinden ve ithalat vergilerinden muaf olunur. İşlem görmüş ürünlerde bu ürünün vergi oranları üzerinden yapılandırma yapılır. Gümrük kontrolü altında işleme rejimi firma ve markalar adına pek çok avantajı içinde barındırır.

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimine Başvuru Nasıl Yapılır?

İşlemi yapan ya da yaptıran tarafınca Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi izin başvuru formu ile birlikte yetkili idareye ulaştırılmalıdır. Başvuru yapabilmek için veri işleme tekniği yoluyla ilgili gümrük idaresine iletilmesi gerekmektedir.

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi Başvurusu Olumlu Karşılanma Şartları

  • Eşyaya ait vergilerin teminata bağlı olması.
  • Türkiye’de bulunan aynı üreticilerin ekonomik anlamda bu durumdan olumsuz bir şekilde etkilenmediğinin tespit edilmesi.
  • Ticaret politikalarının bu izinden olumsuz etkilenmeyeceğinin netlik kazanması.
  • İthal eşyanın işlenmiş ürünler içerisinde kullanıldığının tespit edilmesi.

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi Nasıl Sonlandırılır?

Gümrük kontrolü altında işleme rejiminin sonlandırılması için yönetmeliğin 374 ve 375 inci maddelerinde yazılan şartların yerine getirilip getirilmediğine göre yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenen tespit raporunun, işleme faaliyeti için verilen süre zarfında veya en geç bu sürenin sona erdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde gümrük müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. 

Tespit raporunun iletildiği Gümrük kontrolü altında işleme rejimi iznini veren ya da başka bir gümrük müdürlüğü tarafından serbest dolaşıma giriş beyannamesi düzenlenerek işlem görmüş ürünün ithalatı gerçekleştirilmiş olacaktır.

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi İzin Belgelerinde Değişiklik

Gümrük Genel Tebliği 4.maddesi uyarınca gümrük kontrolü altında işleme izin belgelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin bütün talepler izni veren gümrük müdürlüklerince sonuçlandırılır. İzin başvurusunda bulunan kişi, başvuru belgesini imzalayıp sunmakla; başvuru belgesinde yer alan bilgilerin doğruluğundan, başvuru belgesi ile birlikte verilen belgelerin güvenilirliğinden gümrük işlemleri ile ilgili bütün yükümlülüklere uymaktan dolayı sorumluluğu kabul etmiş sayılır.

İzin verilebilmesi için iznin verilebilmesine ilişkin tüm şartların başvuru sahibince yerine getirilmesi ve bunu kanıtlanması gerekir. Rejimin kullanılmasına ilişkin şartlar izinde belirtilir. İzin hak sahibi, iznin verilmesinden sonra ortaya çıkan ve iznin devamını, içeriğini veya gümrük gözetimini etkileyebilecek her türlü gelişmeyi izni veren gümrük müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

Gümrük Kontrolü Altında İşleme İzini Süresi Nedir?

Gümrük Genel tebliği Madde 3 içerisinde açıklanana göre gümrük kontrolü altında işleme rejimine ilişkin iznin geçerlilik süresi, ekonomik şartlar, başvuru sahibinin özel şartları ve işleme faaliyetinin özelliği dikkate alınarak iki yılı aşmamak üzere belirlenir. 

İzin düzenlenirken, işleme faaliyetinin gerçekleştirilmesi için gereken süre dikkate alınarak, işlenmiş ürünlerin, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması için gerekli süre tespit edilir. Sürenin başlangıcı izin verildiği tarihtir. Süre sonu ise izin belgesi süresinin bittiği ayın son günüdür. Bu süreler mücbir sebep ve beklenmeyen hallerde veya izin sahibi tarafından ileri sürülen haklı gerekçelere bağlı olarak üç aya kadar uzatılabilir.

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi İkincil İşlem Görmüş Ürünlere Uygulanacak İşlemler

Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın işlenmesi sırasında ortaya çıkan ekonomik değeri haiz ikincil işlem görmüş ürünler talep halinde;

  1. Tasfiyeye tabi tutulabilir.
  2. Yeniden ihraç edilebilir.
  3. Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulabilir.
  4. Mahrece iade edilebilir.
  5. İmha edilebilir.

Bunun gibi pek çok konu hakkında doğru ve hızlı bilgi almak istiyorsanız bizimle kolaylıkla iletişime geçebilir profesyonel bir hizmetin tadını çıkartabilirsiniz.

Rejime Giriş Beyanı

Eşyanın rejime ilişkin beyannamesi, izin belgesinde belirtilen gümrük idaresine sunulur. Gümrük kontrolü altında işleme rejimine giriş için sunulacak  beyanname, yazılı beyan normal usul hükümlerine uygun olarak düzenlenir. Beyanname eşya ile ilgili yapılan tanımlama, izin belgesindeki eşya tanımlamasına uygun olmak zorundadır. Basitleştirilmiş usulü kullanma izni verilmesi halinde, Kanunun 71. Maddesinde öngörülen basitleştirilmiş usul, 168 inci madde hükmü doğrultusunda serbest dolaşıma giriş rejiminde basitleştirilmiş usullere ilişkin hükümleri uygulanır. Basitleştirilmiş beyana ilişkin tamamlayıcı beyannamenin izin belgesinde öngörülen süre içerisinde ve ibra senedinin ibrazından önce gümrüğe verilmesi gerekir. Rejime giriş esnasında vergiler teminata bağlanır.

Ercan Gümrükleme ile Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi

Gümrük kontrolü altında işleme rejimi ile ilgili tüm bilgileri doğru ve detaylı bir şekilde anlamak oldukça önemlidir. Bu alanda uzman kişilerden en kalite yönlendirmelere ulaşmak sizi istediğiniz noktaya taşıyacaktır. Ercan Gümrük Müşavirliği ile gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve bunun dışında pek çok alanda kaliteli ve deneyimlerle dolu bir hizmet alabilirsiniz. Nokta atışı yönlendirmeler sayesinde güvenilir bir hizmete kavuşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. İhtiyacınız olan tüm hizmetlere kısa sürede ve yüksek kalitede ulaşabilirsiniz.

Web sitemiz içerisinde bulunan iletişim numarası ile Ercan Gümrükleme Müşavirliğine ulaşmanız çok kolay! Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tüm işlemlerinizde yanınızdayız.

İletişim Formu
Tüm soru, görüş ve önerileriniz için biz buradayız. Hemen bize ulaşmak için formu doldurup gönder butonuna tıklayın.