Gümrük idareleri tarafından, gümrük kanunu uyarınca düzenlenmiş olan ek tahakkuk ve ceza kararlarına karşı yükümlüler (gümrük vergisini ödemekle yükümlü olan kişiler) kendilerine yapılan tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde itiraz ya da uzlaşma yoluna gidebilirler. Bu itiraz, ek tahakkuk ve ceza kararlarına karşı olmakla birlikte, herhangi bir idari karara karşı da yapılması mümkündür. Örnek vermek gerekirse gümrük vergilerinin geri verilmesi ile başvurunun gümrük müdürlüğü tarafından reddedilmesi durumunda, bu ret kararı tebliği tarihinden itibaren on beş gün içerisinde bir üst makam olarak da bilinen Bölge Müdürlüğüne itiraz edilme imkanı vardır. Gümrük uzlaşması ise gümrük idareleri tarafından düzenlenen ek tahakkuk ve ceza kararlı muhteviyatı alacak olan kişiler için uygundur.

Gümrük Uzlaşma Hangi Durumları Kapsar?

Beyan edilen gümrük vergisi ile gümrük idaresi tarafından tespit edilmiş olan gümrük vergisi arasında farklılık olması halinde, yükümlü olan kişilere tebliği yapılan bu gümrük vergileri ve cezaları, gümrük müdürlüğü tarafından tespit edilmeden önce yükümlü kişi tarafından beyan edilen gümrük vergileri, gümrük kanunu ile ilgili diğer kanunlara göre, gümrük idareleri tarafından düzenlenen idari para cezaları uzlaşmanın bütününü oluşturur.

Kanunda belirtilen uzlaşma kapsamı tam anlamıyla göz önünde bulundurulduğunda, gümrük vergilerinin asılları, gümrük vergisine bağlı olarak düzenlenmiş olan idari para cezaları, usulsüzlük cezaları ve gümrük vergilerine bağlı olmayan para cezalarını içine alır. Bununla birlikte uzlaşma için konu edilen alacak vergiler sadece gümrük vergisi olmamakla birlikte, gümrük idareleri tarafından tahsil edilen diğer vergi alacakları içinde gümrük uzlaşma konusuna dâhil edilir.

4458. sayılı olan Kanunun 244. Maddesine göre düzenlenen uzlaşma hükümleri dikkate alındığında, gümrük vergilerinin asılları uzlaşma konusuna dâhil edilmiş ve Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği’nde uzlaşmaya konu olan vergiler arasında; ilave gümrük vergisi, gümrük vergisi, özel tüketim vergisi, ek mali yükümlülük, katma değer vergisi, kaynak kullanımı destekleme fonu, çevre katkı payı gibi vergi ve alacaklar liste haline getirilmiştir. Bu durumda her ne kadar vergi asıllarının da uzlaşmaya konu olabileceği yönetmelik ve kanunlar düzenlenmiş olsa bile uygulamada vergi asıllarında herhangi bir indirim söz konusu olmayıp, idari para cezaları üzerinde bağlayıcılığı yoktur. Dolayısıyla ancak %35 ile %50 arasında bir oranda uzlaşma sağlamak mümkün hale gelir.

Uzlaşma talebinde bulunabilmesi için, yükümlü ya da cezanın muhatabı tarafından söz konusu olan eksiklik ve aykırılıkların, kanun hükümlerini yeterince nüfuz etmemesinden kaynaklı kanun hükümlerini yanlış yorumlamaktan kaynaklandığı ve ihtilaf konusu olay için yargı kararları ile idarenin görüş farklılığı olmasından dolayı bu gerekçe ile uzlaşma talebinde bulunulabilir.

Uzlaşma talebi yükümlü olan kişiye konu edilen alacakların tamamı için yapılabilir olan vergi ya da cezaların türünden kaynaklı bir kısmı içinde yapılabilir durumdadır. Örneğin; gümrük idareleri tarafından yapılmış olan bir incelemede yükümlü tarafından yurtiçi giderin eksik beyan edilmesi ile KDV’nin eksik şekilde tahakkuk ettirildiği ve ithalata konu olan eşyanın GTİP’inin yanlış beyan edilmesi, gümrük vergisinin eksik hesaplandığı gerekçesini kullanarak gümrük kanunun 234. Maddesi uyarınca idari para cezası düzenlenmiş var sayılırsa; Bu gibi bir durumda mükellef kişi tarafından yurtiçi giderin eksikliğinden kaynaklı KDV’nin eksik tahakkuk ettirilmesi sonucu ortaya çıkan vergi eksikliğinin kabul edilmesiyle birlikte uzlaşmaya konu edilmesi mümkündür. Ayrıca yükümlü tarafından aynı olayda ithal eşyaya dair GTİP’nin doğru belirtildiğini iddia edilerek idarenin kararının yanlış olduğu gerekçesini kullanarak gümrük vergisi için düzenlenen ceza ve el tahakkuk kararına itiraz edilebilir.

Gümrük Uzlaşmasının Dışına Kalan Vergi ve Cezalar

Gümrük vergisinin matrahına girdikten sonra, gümrük idarelerinde takip ve tahsil edilmesi mümkün olmayan vergi ve benzeri mali yüklerin uzlaşmaya konu edilmesi mümkün değildir. Yine aynı tür olan vergi ve cezaların bir kısmı için uzlaşma talebi söz konusu değildir. Ayrıca alınacak olan tahsilat aşamasına geldiği durumlarda bu alınacak uzlaşmaya konu edilemez. Gümrük vergi ve cezaların yükümlüye tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde itiraza konu edilmesi ya da uzlaşma için başvuru yapılması gerekir. Gümrük vergi ve cezalar son yıllarda daha fazla kayıtlı elektronik posta (KEP) yoluyla muhatabına gönderilmektedir.

Elektronik yöntem sayesinde karşı tarafa iletilen tebligatlar, mükellefin elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihten itibaren on beş gün sonra tebliğ edilmiş sayılır. Tebliğ edildiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde uzlaşmaya başvuru yapılmaması ya da tebligata itiraz edilmemesi halinde gümrük ve vergi cezalarının kesilmesi kaçınılmazdır. Bundan dolayı on beş günlük süre hak düşürücü bir süre olarak kabul edilir ve bu süre mükellef tarafından mutlaka dikkate alınmalıdır. On beş günlük söz konusu olan süre geçirildiği takdirde gümrük vergi ve cezaları ile alakalı alacaklar için tahsilat aşamasına geçilmiş demektir.

Gümrük uzlaşma talebi, henüz itiraz başvuru yapılmamış ya da itiraz başvurusu yapılsa bile itirazı henüz sonuçlandırılmamış vergi ve cezalar için yapılır. 2019 yılında yapılan bu düzenleme ile itiraz başvurusu yapılmış ancak henüz bu itiraz sonuçlandırılmamış vergi ve cezalar içinde uzlaşma başvurusu yapılabilir olduğunda dair kanunda yer bulduğu ifade edilir. Ayrıca dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise kanunda belirtilen tebliğ tarihinden itibaren on beş günlük süre itiraz başvurusunda bulunulmuş olsa da itirazı henüz sonuçlanmamış durumlar içinde söz konusu olabilir. İtiraz başvurusu henüz sonuçlanmamış olsa bile, tebliğ tarihinden itibaren on beş gün geçmiş olan vergi ve alacaklar için uzlaşmaya başvurma imkânı yoktur.

Uzlaşma talebinde bulunulduğu takdirde dava süresi ya da itiraz durur, yükümlüler ve idarenin vergi ve ceza alacakları konusunda uzlaşmaya varılamaması halinde ise süreç kaldığı yerden devam eder. Ancak bu sürenin bitimine on beş günden az kalmış olması durumunda süre on beş güne tamamlanır. Uzlaşmanın vaki olmaması halinde yeniden bir uzlaşma talebinde bulunmak mümkün değildir. Bu gibi durumlarda yükümlü tarafından itiraz ya da idari yargı yollarının tercih edilmesi ile gümrük vergi ve cezalarla alakalı alacağın ödenmesi yoluna gidilmesi de ihtimaller arasında yer alır.

Ayrıca vergi ve cezalarla alakalı durumun 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 3. Maddesinde sayılan kaçakçılık fiillerinden birine başvurulması halinde uzlaşmaya varmak söz konusu olamaz.

Gümrük uzlaşma süreci için alanında uzman bir gümrük müşaviri ile işbirliği içerisinde çalışmak, her bakımdan avantaj elde etmenizi sağlar. Gümrük ve dış ticarette gereken resmi prosedürleri sizin adınıza yürüten ve tüm detaylara titiz bir şekilde yön veren bir gümrükleme firması sayesinde ticarette rakiplerinizden bir adım öne geçerken, resmi işlemleri kısa süre içerisinde kolayca halletme imkânı yakalayabilirsiniz.

Bu anlamda Ercan Gümrükleme beklentileri karşılayan üst düzey kalite standartlarında hizmet anlayışı ile karşınıza çıkar. Uzun yıllara dayanan çalışma tecrübesinden yola çıkarak firmamız için öncelikli olan daima müşteri memnuniyeti olduğundan, tüm resmi süreci sizin adınıza yönetiyoruz ve sonraki aşamalarda da takip etmeye devam ediyoruz. Sizde ticaret yaparken güvenilir, kolay ve kaliteli bir gümrük firması ile çalışarak, dış ticarette olması gereken süreci sağlıklı şekilde yürütmek istiyorsanız web sitemizde yer alan iletişim numaralarını kullanarak hemen bize ulaşabilirsiniz. Gümrük işlemlerinde Ercan Gümrükleme garantisi sizi bekliyor.

İletişim Formu
Tüm soru, görüş ve önerileriniz için biz buradayız. Hemen bize ulaşmak için formu doldurup gönder butonuna tıklayın.