TEV Hesaplamasında İthal Ülke Belirlenirken İthalatta Beyan Edilen Menşe Ülke Esas Alınacak

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, “AB Ortak Gümrük Tarifesi” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, mer'i İthalat Rejimi Kararı'nın 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında “Serbest Bölgelere veya Antrepoya alınan ya da Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak Avrupa Birliği'ne ihraç edilmesi halinde, varsa telafi edici verginin hesaplanmasında, ithal ülke ve eşyasına İthalat Rejimi Kapsamında uygulanan ithalat vergisi oranı ile Avrupa Birliği Ortak Gümrük Tarifesinde uygulanan en düşük gümrük vergisi oranı karşılaştırılır ve daha düşük olan vergi oranı tatbik edilir.” hükmünün amir olduğu anımsatıldı.

Mezkur mevzuat hükmü uyarınca, Bölge Müdürlüklerince gerçekleştirilen dahilde işleme izin belgesi taahhüt kapatma işlemleri sürecinde, AB'ye ihraç edilen eşyanın bünyesindeki üçüncü ülke menşeli girdi sebebiyle doğan telafi edici verginin hesaplanmasında, ithal edilen eşyaya tatbik edilecek “Türkiye İthalat Rejimi Kararı kapsamında uygulanan gümrük vergisi oranı” ile “Avrupa Birliği Ortak Gümrük Tarifesinde uygulanan en düşük gümrük vergisi oranı”nın karşılaştırıldığı, bu iki vergi oranından daha düşük olanının mezkur Kararın amir hükmü gereği telafi edici vergi hesabında esas alındığı belirtildi.

Bu hesaplamalara konu üçüncü ülke menşeli girdinin menşei ve çıkışının yapıldığı ülkelerin birbirinden farklı ülkeler olabildiği gibi, menşe ülke ile eşyanın çıkış ülkesine AB tarafından uygulanan tarifelerin de farklılık gösterebildiği ifade edildi. İhracat Genel Müdürlüğüne vaki müracaatlarda eşyanın menşe ülkesinin farklı çıkış ülkesinin farklı olduğu ve bu farklılık sebebiyle AB tarafından uygulanan gümrük vergisinin de farklılaşabildiği durumlarda gümrük vergisine esas alınacak ülkenin tespitinde menşe ülkesinin mi yoksa çıkış ülkesinin mi esas alınacağına ilişkin tereddütlerin intikal ettiği aktarıldı.

Keyfiyet hakkında İthalat Genel Müdürlüğünün yazısına atıfla; Avrupa Birliği (AB) Ortak Gümrük Tarifesinde (OGT), MFN vergi oranının yanı sıra ithal ülkeye uygulanan daha düşük oranda tercihli bir vergi oranı veya muafiyeti bulunması halinde, söz konusu tercihli vergi oranının veya vergi muafiyetinin, ithalatın AB'nin ilgili ülke ile arasında bulunan Anlaşma veya otonom GSP uygulaması kapsamında öngörülen ithal ülke menşeli olduğunu gösteren bir tercihli menşe belgesi eşliğinde yapılması halinde uygulandığı, AB'nin OGT'sinin ve İthalat Rejiminde ülkelere göre belirlenen vergi oranlarının menşe ülke dikkate alınarak uygulanması nedeniyle, Türkiye'de de TEV hesaplamasında İthalat Rejimindeki vergi oranı ile AB'nin OGT'sinin kıyaslanmasında ithal ülke belirlenirken menşe ülkesine göre belirlenmesinin gerektiği ifade edildi.

Yazıda son olarak, AB'nin OGT'sinin Türkiye vergi oranından düşük olduğu ve hesaplamada baz alındığı durumlarda, menşe ülkenin tespitinde AB'ye ithalat için gerekli olan tercihli menşe belgesinin aranmasının pratikte uygulanamadığı durumların olabileceği, Japonya'dan AB'ye EUR.1 eşliğinde ithal edilmesi halinde yüzde 0 vergi uygulanacak bir girdinin, önce Türkiye'ye DİR kapsamında ithal edilmesi ve üretimde kullanılarak nihai ürünün AB'ye ihraç edilmesi durumunda, Japonya'dan Türkiye'ye ithalatta EUR.1 aranmasını gerektirecek bir düzenleme bulunmadığından söz konusu girdinin Japonya'dan ithalatında EUR.1 aranamayacağı, bu tür durumlarda da, ithalat beyannamesinde beyan edilen menşe ülkenin dikkate alınarak işlem yapılmasının daha uygulanabilir olduğu belirtildi.

İlgili yazı için tıklayınız.