Gümrük müşaviri, bir ülkenin gümrük hukuku, gümrük vergi ve gümrük mevzuatı konularında uzmanlaşmış bir meslek mensubudur. Gümrük müşavirleri, ihracat ve ithalat işlemleri, gümrük vergi tahsilatı, gümrük beyannameleri, gümrük kontrolleri ve gümrük müşavirliği hizmetleri gibi konularda hizmet verirler. Gümrük müşavirleri, çeşitli sektörlerde çalışabilirler ancak özellikle ticaret, nakliye, lojistik, tekstil, elektronik ve petrokimya gibi sektörlerde çalışma ihtimali daha yüksektir.

Gümrük Müşaviri Nedir, Nasıl Olunur?

Gümrük müşavirleri, ülkeler arasında yapılan dış ticaret işlemlerinde çok önemli bir rol oynar. Bu nedenle gümrük müşavirlerinin, gümrük hukuku, ticaret hukuku ve ticaretin önemli bir bölümü olan lojistik konularında da bilgi sahibi olmaları beklenir. Gümrük müşavirlerinin çalışmaları, ülkeler arasında ticaretin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlar ve bu da ülkeler arasındaki ticaretin gelişmesine katkıda bulunur.

Gümrük Müşaviri Nasıl Olunur

Gümrük müşaviri olmak için öncelikle iki yıl süre ile gümrük müşaviri yardımcılığı yapmış olmak gerekmektedir. Gümrük mevzuatı, gümrüğe ilişkin iktisadi, ticari ve mali konuları kapsayan sınavda başarılı olan bireyler gümrük müşaviri olmaya hak kazanır.

Gümrük Müşaviri olacak kişilerin aşağıdaki koşullara sahip olması gerekmektedir.

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis ya da kaçakçılık, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere şahadet, suç tasnifi, iftira gibi yüz kızartıcı suçlar ile resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamı suçlar ile örgütlü suçlardan hüküm giymemiş olmak,
  • Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak,
  • Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilgiler ve endüstri mühendisliği dallarında eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak,
  • Diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olduktan sonra alt bendinde belirtilen bilim dallarından lisans üstü seviyede diploma almış olmak ya da ön lisans eğitimi veren gümrük, dış ticaret ve Avrupa Birliği konularında uzmanlık programı olan meslek yüksek okullarından mezun olmak,
  • Staj amacıyla bir gümrük müşavirinin yanında bir yıl çalışmış olmak,
  • Yapılan gümrük mevzuatı ve gümrüğe ilişkin iktisadi, ticari ve mali konuları kapsayan sınavda başarılı olmak,

Gerekli müracaat belgelerinin tamamlanmasından itibaren altmış gün içinde müsteşarlıkça gümrük müşavirliği izin belgesi verilir. Bu izin belgesi alındıktan sonra mesleki faaliyetlere başlanabilir.

Gümrük Müşaviri Ne İş Yapar?

Gümrük müşavirinin görev tanımı gümrük yönetmeliğinde 7681 numaralı gümrük kanunu ile belirtilmiştir. Gümrük müşavirleri her türlü gümrük işlemini takip ederek bu görevleri üstlenmek ile yükümlü kişilerdir. Müşteriler adına ödenecek olan vergileri belirlemekle görevlendirilirler. Gümrük müşaviri, bir ülkenin gümrüklerine ilişkin yasal işlemleri yöneten bir profesyoneldir. Gümrük müşaviri, bir ülkenin gümrüklerine giren ve çıkan ürünlerin ticaretinin yasal koşullarını yerine getirmeyi, gümrük vergilerinin ödenmesini ve gümrük işlemlerinin yönetimini yürütür.

Gümrük müşaviri, ayrıca bir ülkeden diğer bir ülkeye taşınan ürünlerin gümrük vergileri ve diğer yasal koşullarının uygun bir şekilde yerine getirilmesine yardımcı olur. Gümrük müşavirleri özel üniversitelerde ders verebilme olanağına sahiptir. Gümrük faturaları, kargo kontrol belgeleri, menşe sertifikaları gibi belgeleri düzenler ve dolayısıyla temsilci olarak belgeleri imzalar.

Gümrük Müşaviri Olma Şartları

Gümrük müşaviri olacak olan kişilerin disiplinli bir kişiliğe sahip olması gerekmektedir. Gümrükler olmak üzere yoğun stres altında çalışabilecek şartları kabullenmiş olmalıdırlar. Seyahat engeli olmayan ve denetimsiz çalışabilen kişiler gümrük müşaviri olabilirler. Müşteriler ile oluşturacağı aracılığı yüksek potansiyelde tutabilecek sözlü ve yazılı iletişim becerisi kuvvetli kişiler olmalıdırlar. Gümrük müşaviri olabilmek için ikna kabiliyeti yüksek, yasal değişiklikleri hep takipte olacak ve güncel kalabilecek kişiler olmaları şarttır.

Gümrük Müşavir ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavlarına Girebilmek İçin Hangi Bölümlerden Mezun Olmak Gerekir?

Gümrük müşavirliği sınavına girebilmek için Gümrük Kanununun 227/f-i bendinde yer alan okullar ile eğitim süresi ve ders içerikleri itibariyle söz konusu madde de yer alan dallarda eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan mezun olmaları, gümrük müşavir yardımcılığı sınavına girebilmek için anılan Kanunun 227/f bendinde yer alan okullar ile eğitim süresi ve ders içerikleri itibariyle 227/f-i bendinde yer alan dallarda lisans düzeyinde eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan mezun olmak ve diğer koşulları da sağlamaları halinde gümrük müşavir yardımcılığı sınavına girebilmektedirler.

İletişim Formu
Tüm soru, görüş ve önerileriniz için biz buradayız. Hemen bize ulaşmak için formu doldurup gönder butonuna tıklayın.